"Bürger Europas" Prof. Boris Pahor im 109. Lebensjahr in Triest/Trst gestorben

30.05.2022

Tiskovno sporočilo - Svet Slovenskih Organizacij

Prof. Boris Pahor bo za vedno zgled predanosti človeku in slovenskemu narodu

 

Svet slovenskih organizacij se klanja prof. Borisu Pahorju ob njegovi smrti in izraža sinu Adrijanu, hčerki Maji in ostalim ožjim sorodnikom iskreno in občuteno sožalje ter bližino.

Prof. Boris Pahor je bil del slovenske narodne skupnosti, ki je po prvi svetovni vojni prešla pod Italijo. S to narodno skupnostjo je delil svetle in temne trenutke ter z leti postal vodilna osebnost na področju kulture, umetnosti in politike. Izkušnja fašističnega tlačenja Slovencev na Primorskem in trpljenje v nacističnih taboriščih so Borisa Pahorja izoblikovali v velikega evropskega in svetovnega humanista, ki je dostojanstvo človekove osebe in življenja postavljal vedno na prvo mesto. Prizadevanje za osnovne človekove pravice ga je zaznamovalo za vse življenje. Na tem temelju je nastalo svoje verjetno najbolj poznano knjižno delo Nekropola, ki je doživela svetovni uspeh. Bil je bil prejemnik številnih priznanj, med katerimi Prešernovo nagrado, srebrni častni znak Republike Slovenije in francoski red legije časti. V tem smislu je s svojo osebo, na katero so se obračali svetovni mediji, bil prvi ambasador Slovencev v Italiji.

Prof. Boris Pahor je bil med tistimi, ki so doživeli požig Narodnega doma v Trstu. To ga je zaznamovalo in se je odražalo v svojih številnih knjižnih in literarnih stvaritvah. V poseben ponos nam je, da smo skupaj z njim 13. julija 2020 proslavili vrnitev te simbolne in zgodovinske slovenske palače. Posebno simbolno moč je pri tem imela podelitev najvišjih državnih priznanj, ki sta jih prof. Borisu Pahorju izročila predsednika Italije in Slovenije.

Med Slovenci na Tržaškem in tudi v širši deželni razsežnosti je bil prof. Boris Pahor pobudnik revij, ki so v slovensko javnost uvajale sodobne zamisli o narodni prihodnosti. Prav te zamisli so danes še aktualne. Poseben pomen Pahorjevi viziji o slovenskem narodu daje njegova prepričanost in vztrajnost pri zagovarjanju in doslednosti, za kar je osebno drago plačal. Kot zgledni primer tega želimo poudariti njegov tesen odnos s slovenskim književnikom, filozofom, poetom in politikom Edvardom Kocbekom, kateremu je omogočil izpoved o izvensodnih pobojih slovenskih domobrancev v prvih povojnih letih. Pri tem pa je prof. Boris Pahor ohranil visoko vrednost narodno-osvobodilnega boja slovenskega naroda proti fašistični in nacistični okupaciji ter preganjanju. Boris Pahor se tako uvršča med glavne borce proti totalitarizmom, saj je moral na svoji koži okusiti hude posledice fažizma, nacizma in komunizma, ki so v 20. stoletju kruto prizadeli naše kraje, Evropo in svet.

Z odhodom prof. Borisa Pahorja se v slovenski narodni skupnosti odpira velika praznina, ki jo bo mogoče zapolniti le z zvestobo načelom, na podlagi katerih je prof. Boris Pahor živel, delal in ustvarjal. Naša naloga bo torej, da kot slovenska narodna skupnost v Italiji še naprej vztrajamo pri najvišjem vrednotenju naše narodne identitete in jezika, enotnosti in narodne svetovljanskosti, ki slovenski narod uvršča v evropsko družino osnovano na spoštovanju človeškega življenja in dostojanstva osebe.

Dragi porf. Boris Pahor naj vam bo lahka slovenska zemlja in Bog-Oče milostljiv plačnik. Počivajte v zasluženem miru.

Trst, 30. maja 2022                                                                       Svet slovenskih organizacij

-------------

Pressemitteilung - Rat der slowenischen Organisationen

Prof.. Boris Pahor wird für immer ein Beispiel der Hingabe an die Menschen und die slowenische Nation sein

 

Der Rat der Slowenischen Organisationen verneigt sich vor Prof. Dr. Boris Pahor zu seinem Tod und spricht seinem Sohn Adrian, seiner Tochter Maja und anderen nahen Angehörigen sein aufrichtiges und empfundenes Beileid und seine Nähe aus.

Prof.. Boris Pahor war Teil der slowenischen Volksgemeinschaft, die nach dem Ersten Weltkrieg unter Italien fiel. Er teilte helle und dunkle Momente mit dieser nationalen Gemeinschaft und wurde im Laufe der Jahre zu einer führenden Persönlichkeit auf dem Gebiet der Kultur, Kunst und Politik. Boris Pahors Erfahrungen mit der faschistischen Unterdrückung der Slowenen in der Region Primorska und dem Leiden in den Nazi-Lagern haben ihn zu einem großen europäischen und weltweiten Humanisten gemacht, der die Würde der menschlichen Person und des menschlichen Lebens immer an die erste Stelle gesetzt hat. Das Streben nach grundlegenden Menschenrechten hat ihn ein Leben lang geprägt. Auf dieser Grundlage entstand sein wohl bekanntestes Buch „Die Totenstadt“, das ein Welterfolg wurde. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Prešeren-Preis, das Silberne Ehrenzeichen der Republik Slowenien und den französischen Orden der Ehrenlegion. In diesem Sinne war er mit seiner Person der erste slowenische Botschafter in Italien, den die Weltmedien ansprachen.

Prof.. Boris Pahor gehörte zu denen, die den Brand des Narodni dom in Triest miterlebt haben. Dies prägte ihn und spiegelte sich in seinen zahlreichen literarischen und literarischen Schöpfungen wider. Wir sind besonders stolz darauf, dass wir am 13. Juli 2020 die Rückkehr dieses symbolträchtigen und historischen slowenischen Palastes gefeiert haben. Die Verleihung der höchsten staatlichen Anerkennungen durch Prof. Der Präsident von Italien und Slowenien wurde an Boris Pahor übergeben.

Unter den Slowenen in Triest und auch in der weiteren regionalen Dimension ist Prof. Boris Pahor ist der Initiator von Zeitschriften, die der slowenischen Öffentlichkeit moderne Ideen über die nationale Zukunft vorstellten. Es sind diese Ideen, die auch heute noch relevant sind. Pahors Vision der slowenischen Nation wird durch seine Überzeugung und Beharrlichkeit in der Fürsprache und Konsequenz, für die er persönlich teuer bezahlt hat, besondere Bedeutung verliehen. Als Beispiel möchten wir seine enge Beziehung zu dem slowenischen Schriftsteller, Philosophen, Dichter und Politiker Edvard Kocbek hervorheben, dem er ein Geständnis über die außergerichtlichen Tötungen slowenischer Heimschützer in den ersten Nachkriegsjahren ermöglichte. Dabei hat Prof. Boris Pahor hielt den hohen Wert des nationalen Befreiungskampfes der slowenischen Nation gegen die faschistische und nationalsozialistische Besetzung und Verfolgung aufrecht. Damit gehört Boris Pahor zu den Hauptkämpfern gegen den Totalitarismus, da er die schweren Folgen des Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus zu spüren bekam, die unsere Orte, Europa und die Welt im 20. Jahrhundert schwer getroffen haben.

Mit dem Ausscheiden von Prof. Boris Pahor, tut sich in der slowenischen Volksgemeinschaft eine große Lücke auf, die nur durch die Treue zu den Grundsätzen gefüllt werden kann, auf deren Grundlage Prof. Boris Pahor lebte, arbeitete und schuf. Unsere Aufgabe wird es daher sein, dass wir als slowenische Volksgemeinschaft in Italien weiterhin auf den höchsten Wert unserer nationalen Identität und Sprache, Einheit und nationalen Weltoffenheit bestehen, die die slowenische Nation in eine europäische Familie einordnet, die auf der Achtung des menschlichen Lebens basiert und Würde.

Lieber Porf. Boris Pahor, möge dir das lichte slowenische Land und Gottvater ein gnädiger Zahler sein. Ruhe in verdientem Frieden.

Triest, 30. Mai 2022 Rat der slowenischen Organisationen

Foto: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-3.0