VOLKSGRUPPENPOLITIK – POLITIK VON GESTERN oder POLITIK FÜR MORGEN? / MANJŠINSKA POLITIKA – POLITIKA OD VČERAJ ali ZA PRIHODNOST?

09.08.2022

Vor 50 Jahren tobte in Kärnten der „Ortstafel- sturm“. Zu seiner Beilegung wurde 1976 das Volksgruppengesetz beschlossen, das bis heute die zentrale Grundlage für den Schutz aller sechs österreichischen Volksgruppen bildet. 50 Jahre später ist das Klima in Kärnten ein anderes: der Nachbarstaat ist ein Mitgliedstaat in der gemein- samen Europäischen Union, die Ortstafelfrage im Verfassungsrang geregelt, Kärnten bekennt sich in seiner Verfassung zu seiner sprachlichen und kulturellen Vielfalt. Volksgruppenpolitik begegnet stets neuen Herausforderungen: Die Sprachen der Volksgruppen sind zu erhalten, auch in einer Welt gesteigerter Mobilität, Vernetzung, Globalisierung und Digitalisierung. Der Schutz von Minderheiten ist an neuen Bedürfnissen ihrer Angehörigen auszurichten. Hinzu kommen traditionelle Fragen der Volksgruppenpolitik, wie die Gestaltung der Partizipation von Volksgruppen im politischen Prozess, denn – so besagt ein bekanntes Sprichwort: Die Demokratie muss sich am Umgang mit ihren Minderheiten messen lassen.

So greift auch das aktuelle österreichische Regierungsprogramm aus dem Jahr 2020 nötige Schritte in der Weiterentwicklung der Volksgruppenpolitik auf: Neukodifikation, Volksgruppenförderung, mediale Präsenz, politische Vertretung, Digitalisierung der Minderheitensprachen bei Gericht und Verwaltung sowie die Prüfung der Anerkennung der Jenischen als Volksgruppe.

Die Konferenz widmet sich der aktuellen Lage der Volksgruppe, der Bedürfnisse und Identitäten ihrer Angehörigen, der politischen Vertretung der Volksgruppe, dem zweisprachigen Unterricht und der Fortentwicklung von Minderheitenrechten. Sie zielt auf eine Bestandsaufnahme und Reflexion der Volksgruppenpolitik – nicht als Relikt von gestern, sondern als Instrument für das Zusammenleben von morgen. Konkret werden z.B. die Ergebnisse der im Frühjahr 2022 im Auftrag des Bundeskanzleramtes durchgeführten OGM-Studie über die Bestandsaufnahme zur Zweisprachigkeit in Kärnten vorgestellt.

Mehr über das Programm unter diesem Link: https://www.mohorjeva.at/images/uploads/EINLADUNG-VABILO-_Konferenz_2022.pdf

 

Pred 50 leti je na Koroškem divjal tako imenovani »Ortstafelsturm«, vrstili so se napadi na dvojezične krajevne napise. Da bi rešili ta konflikt, je bil leta 1976 sprejet Zakon o narodnih skupnostih, ki je še vedno najpomembnejši temelj za zaščito vseh šestih avstrijskih narodnih skupnosti. 50 let pozneje se je ozračje na avstrijskem Koroškem spremenilo – sosednja država je članica Evropske unije, vprašanje dvojezičnih krajevnih napisov je urejeno z ustavnim zakonom, avstrijska Koroška na ustavni ravni priznava pomen jezikovne in kulturne raznolikosti, manjšinska politika pa se sooča z vedno novimi izzivi. Manjšinske jezike je treba ohranjati tudi v svetu povečane mobilnosti, mreženja, globalizacije in digitalizacije. Pri zaščiti manjšin je treba upoštevati nove potrebe njihovih pripadnikov in pripadnic. Poleg tega se pojavljajo tradicionalna vprašanja manjšinske politike, kot je oblikovanje participacije manjšin v političnem procesu, kajti pregovorno velja, da se demokracija družbe meri tudi po tem, kako le-ta ravna s svoji- mi manjšinami.

Tudi aktualni avstrijski vladni program iz leta 2020 nagovarja naslednje korake, ki so pomembni za nadaljnji razvoj manjšinske politike: novo kodifikacijo, podporo manjšin, prisotnost v medijih, politično zastopstvo, digitalizacijo manjšinskih jezikov v sodnih in upravnih postopkih ter preverjanje za priznanje jenške skupnosti kot narodne skupnosti. Konferenca je namenjena sedanjemu položaju narodne skupnosti, potrebam in identiteti njenih pripadnikov, političnemu zastopstvu narodne skupnosti, dvojezičnemu pouku in nadaljnjemu razvoju manjšinskih pravic. Njena cilja sta analiza in refleksija manjšinske politike – ne kot včerajšnji relikt, temveč kot orodje za sožitje jutrišnjega dne. Konkretno bodo predstavljeni izsledki študije OGM, povezane z analizo dvojezičnosti na avstrijskem Koroškem, ki je bila izvedena po naročilu Urada zveznega kanclerja spomladi leta 2022.

Več o dogodku si lahko preberete na sledeči povezavi: https://www.mohorjeva.at/images/uploads/EINLADUNG-VABILO-_Konferenz_2022.pdf