Ulica / Via G. Gallina, 5/III • IT-34122 Trst/Trieste

Peter Močnik Regional President

Die Union der Slowenen in Italien ist eine politische Partei in Italien, die die slowenische Minderheit in der Region Friaul-Julisch Venetien vertritt und 1975 gegründet wurde.

SLOWENISCHE GEMEINSCHAFT, SSk, die Nationale Partei der Slowenen in Italien, die „auf den Grundsätzen der nationalen Identität, der politischen Unabhängigkeit, der pluralistischen demokratischen Ordnung und der sozialen Gerechtigkeit beruht“ (Artikel 1 der Geschäftsordnung). Die derzeitige Organisationsform, die die autonome Region Friaul-Julisch Venetien abdeckt, wurde auf dem Ersten Regionalkongress am 24. Mai 1975 vorgestellt, jedoch als Ergänzung zur Arbeit unabhängiger slowenischer Fraktionen in Görz und Triest während der Nachkriegszeit und durch Verbindung (einschließlich der Wahrung des Symbols ". Lindenzweige “) über die unabhängige politische Leistung der Primorje unter Österreich und Italien in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Durch die politische Arbeit auf lokaler, staatlicher und zwischenstaatlicher Ebene und das Auftreten ihrer Vertreter in gewählten Gremien bemüht sie sich, die nationalen Rechte der Slowenen in Friaul-Julisch Venetien zu respektieren, wie sie in der italienischen Verfassung sowie in den staatlichen und regionalen Schutznormen, zwischenstaatlichen Vereinbarungen und allgemeinen Rechtskonventionen definiert sind. nationale und sprachliche Minderheiten für den umfassenden Fortschritt der slowenischen nationalen Gemeinschaft, für das Zusammenleben zwischen Slowenen und Italienern und für die Zusammenarbeit zwischen Italien und Slowenien, für die Lösung allgemeiner Probleme in dem Gebiet, in dem die slowenische Minderheit lebt.

Der Weg unabhängiger Gruppen zur Gründung der SSk war in Triest und Görz unterschiedlich, und eine aktivere Präsenz in der Provinz Udine geht auf die Zeit nach der Umstrukturierung der Provinz zurück.

 

 

Slowenisch: 

SLOVENSKA SKUPNOSTSSk, narodna stranka Slovencev v Italiji, ki “temelji na načelih narodne samobitnosti, politične samostojnosti, pluralistične demokratične ureditve in socialne pravičnosti” (1. člen Pravil). Sedanjo organizacijsko obliko, ki pokriva avtonomno deželo Furlanijo-Julijsko krajino, je dobila na I. deželnem kongresu 24. maja 1975, vendar kot dopolnitev dela samostojnih slovenskih političnih skupin na Goriškem in Tržaškem v vsem povojnem času ter z navezavo (tudi z ohranjanjem simbola “lipove vejice”) na samostojno politično nastopanje Primorcev še pod Avstrijo in Italijo v letih po prvi svetovni vojni. S političnim delom na krajevni, državni in meddržavni ravni ter z nastopi svojih predstavnikov v izvoljenih telesih si prizadeva za spoštovanje narodnostnih pravic Slovencev v Furlaniji-Julijski krajini, kot jih določajo italijanska ustava in državne ter deželne zaščitne norme, meddržavni sporazumi ter splošne konvencije o pravicah narodnih in jezikovnih manjšin, za vsestranski napredek slovenske narodnostne skupnosti, za sožitje med Slovenci in Italijani ter sodelovanje med Italijo in Slovenijo, za reševanje splošnih vprašanj na območju, kjer živi slovenska manjšina.

Pot samostojnih skupin do ustanovitve SSk je bila na Tržaškem in Goriškem različna, dejavnejša prisotnost v videmski pokrajini pa sega šele v čas po deželni reorganizaciji.

ORGANISATIONEN

AGSM Mitglieder

MITGLIEDSORGANISATIONEN