"Mihal Grameno" 167, Tirana, Albania

Nikolla Gjurgjaj

The Macedonian Association "Ilinden"-Tirana was established on the 6th of February 2009 in Tirana, Albania, by a group of citizens from Macedonian origin living in Tirana, in order to protect the Macedonian minority in Golo Brdo, Mala Prespa, Gora and Vrbnik as on the whole territory of the Republic of Albania.

Basic tasks were set for the Macedonian association "Ilinden"-Tirana, such as determined protection and continuing affirmation of the Macedonian ethnic, linguistic, cultural, religious, historical and state identity, as well as the heritage of the Macedonian national minority, on the territory of Republic of Albania.

In February 2011, the Macedonian newspaper "Ilinden" was released in Tirana, printed out by the Macedonian Association "Ilinden"-Tirana and it is distributed in the areas Golo Brdo, Gora, Mala Prespa, Vrbnik, Tirana, Durres, Bilista, Korca, Pogradec and throughout territory of the Republic of Albania. The Macedonian newspaper "Ilinden" is the voice of the life, cultural, religious and customs of the Macedonian national minority, in the Republic of Albania. The Macedonian Association "Ilinden"-Tirana opened a branch/office in Golo Brdo on the 15th of October 2012 in order to protect the Macedonian minority in the Golo Brdo area.

The Macedonian Association "Ilinden"-Tirana became a member of the Federal Union of European Nationalities (FUEN) on the 16th of May 2015.

 

Macedonian:

Македонско друштво ''Илинден''-Тирана е формиранао на 06.02.2009 година во Тирана, Република Албанија, од група граѓани со Mакедонско потекло што живе во Тирана, со цел заштита на Македонското национално малцинство во областа Голо Брдо, Мала Преспа, Гора и Врбник како и во цела територија на Република Албанија.
За основни задачи на Македонското друштво "Илинден“-Тирана се утврдени заштитата и афирмацијата на македонскиот етнички, јазичен, културен, верски, историски и државен идентитет, континуитет и наследство на Македонското национално малциство во Република Албанија.

Во Фебруари 2011 година излезе на пецатење Македонски весник “Илинден” во Тирана, македонскиот весникот “Илинден“ е весник на Макендоско друштво” Илинден”- Тирана и се дели во областа Голо Брдо, Гора, Мала Преспа, Врбник, Тирана, Драч, Билишта, Корча, Поградец како и во цела територија на Република Албанија. Македонски весник “Илинден“ е гласот на живот, културниот, верскиот и обичаите на Mакедонското национално малциство во Република Албанија.

Македонско друштво ''Илинден''-Тирана на 15.10.2012 година отвори совој огранок во областа Голо Брдо, со цел заштита на Македонското Национално малцинство во Областа Голо Брдо.

Македонско друштво ''Илинден''-Тирана од 16. 05. 2015 година е член на Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН).

 

ORGANISATION

AGSM members

MEMBER ORGANISATION